Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων - Rodoula SA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στρατηγικός στόχος της επιχείρησης ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε. είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παραγωγής και παροχής ασφαλών τροφίμων για την ανθρώπινη υγεία, με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας.

Η επιχείρηση ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε. δεσμεύεται να εκτελεί τις εργασίες της με τρόπο ηθικό, νόμιμο και υπεύθυνο. Οι προμηθευτές της εταιρείας θα πρέπει να κινούνται στο ίδιο πλαίσιο κανόνων.

Η επιχείρηση ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε. δεσμεύεται ότι δεν συμμετέχει σε καμία πρακτική διάκρισης. Η διάκριση αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή προτίμηση που μειώνει την ισότητα στην  εργασία και η οποία μπορεί να βασίζεται στο φύλο, το χρώμα, τη θρησκεία, την ηλικία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την κοινωνική ή εθνική καταγωγή, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και άλλα. Η επιχείρηση ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.  επίσης δεσμεύεται για ένα εργασιακό περιβάλλον ελεύθερο από κάθε είδος παρενόχλησης.

Η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας και το περιβάλλον του (μηχανήματα, εξοπλισμός, κ.ά.) δεν θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία των εργαζομένων. Σχετική κατάρτιση στην ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία παρέχεται στους εργαζομένους.

Η επιχείρηση τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τα προϊόντα που παράγει και παρέχει είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται η ανθρώπινη υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων και κανόνων για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος αλλά και μέσω της ορθής διαχείρισης των φυσικών και ενεργειακών πόρων καθώς και των Ά υλών για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη αυτών.

Δέσμευση της επιχείρησης αποτελεί η εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών και η τήρηση όλων των σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η διοίκηση της επιχείρησης έχει εξασφαλίσει:

  • Την εγκατάσταση και τη συστηματική εφαρμογή, συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνου με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 22000, ISO 9001 και των προτύπων IFS & BRC, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της επιχείρησης,
  • Τους απαιτούμενους πόρους για την διαχείριση ασφάλειας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμένου, έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού,
  • Την εγκατάσταση αποτελεσματικής επικοινωνίας σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας,

Η Διοίκηση της επιχείρησης παροτρύνει όλους τους απασχολούμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε απασχολούμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση. Η επιχείρηση Ροδούλα ΑΕ δεσμεύεται να παράγει, ασφαλή, νόμιμα και αυθεντικά προϊόντα με προδιαγραφές ποιότητας και υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες. Για αυτό το λόγο, έχει καθορίσει και διατηρεί σαφές σχέδιο για την ανάπτυξη, βιωσιμότητα και την συνεχόμενη προαγωγή κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας από την παραλαβή Ά υλών έως την παραγωγή ασφαλούς τελικού προϊόντος.

Η Διοίκηση της επιχείρησης σε ετήσια βάση καθιερώνει, μέσω σχετικής διαδικασίας του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων που έχει εγκαταστήσει, μετρήσιμους στόχους αναφορικά με την υγιεινή και ασφάλειας των τροφίμων. Η καθιέρωση και ανάθεση των στόχων στα επιμέρους τμήματα πραγματοποιείται από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων ενώ η παρακολούθηση επίτευξης αυτών γίνεται κατά τις ανασκοπήσεις του ΣΔΠΑΤ.

Παναγιώτης Καραχάλιος – Πρόεδρος
Ηλίας Καραχάλιος – Διευθύνων σύμβουλος

ΑΡ. ΕΝ.:  CH4QP01QD04
Εκδ. / Τροπ. 01 / 04
Ημ/νία Αρχικής Έκδοσης: 01/12/2016
Ημ/νία Τελικής Έκδοσης/Τροποποίησης: 22/12/2023