Κώδικας Δεοντολογίας - Rodoula SA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή

Τί είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ροδούλα;

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας αποτυπώνει τις γενικές αρχές που καθορίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τους κανόνες ηθικής που όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της Ροδούλα αναμένεται να ακολουθούν, όσο και τις δεσμεύσεις της Διοίκησης της Ροδούλα απέναντι στους ανθρώπους της.

Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Ροδούλα διεξάγονται με ακεραιότητα, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη της, που αποτελεί το πιο πολύτιμο άυλο περιουσιακό της στοιχείο και όπως κάθε περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να προασπίζεται δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του.

Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Ο Κώδικας απευθύνεται και δεσμεύει τους ήδη απασχολούμενους εργαζομένους στη Ροδούλα, ανεξαρτήτως της ιεραρχικής τους βαθμίδας (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζόμενοι).

Επιπρόσθετα, ο Κώδικας απευθύνεται και δεσμεύει τους συνεργάτες και τους συμβούλους οι οποίοι εκπροσωπούν ή λειτουργούν για λογαριασμό της Ροδούλα, είτε μέσω εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών, είτε οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Ο Κώδικας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη Ροδούλα, αφού η τήρησή του συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του βασικού στρατηγικού στόχου, που είναι η συνεχής και υπεύθυνη ανάπτυξή της.

Το περιεχόμενο του Κώδικα περιλαμβάνει κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς των εργαζομένων έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώ υπερβαίνει τη συμμόρφωση με τους νόμους σε όλες τις περιοχές της δραστηριοποίησης της Ροδούλα, καταδεικνύοντας τη δέσμευση του στο να λειτουργεί με ακεραιότητα σε κάθε περίπτωση.

Γνώμονας για τη δημιουργία του Κώδικα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Ροδούλα παγκοσμίως, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς που έχει υιοθετήσει ως προαπαιτούμενο για την άσκηση των εν λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Γιατί είναι απαραίτητος ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Οι αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε και να υλοποιήσουμε ως μεμονωμένα άτομα στο πλαίσιο της εργασίας μας, επηρεάζουν τους συναδέλφους μας και την Ροδούλα συνολικά. Ο Κώδικας είναι απαραίτητος, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες της Ροδούλα διεξάγονται με διαφάνεια, εντιμότητα και ακεραιότητα. Μέσα από τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στην εκπλήρωση της δέσμευσής μας στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και αξίες, στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας μας, στο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας και να ενισχύσουμε τη φήμη της Ροδούλα.

Η δέσμευση της διοίκησης απέναντι στους εργαζομένους

Η Ροδούλα είναι οι άνθρωποί της με τους οποίους η εταιρεία μοιράζεται το ίδιο πάθος και οράματα για τη δημιουργία νέων τάσεων όσον αφορά τα προϊόντα. Η ομάδα αναπτύσσεται και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ομάδα πρέπει να μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Ένα στοιχείο της επιτυχίας της Ροδούλα είναι ότι αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα με τους ανθρώπους της. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της προέρχεται από την κοντινή περιοχή και εργάζονται για την εταιρεία από το ξεκίνημά της, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία με θέσεις εργασίας.

 

 

Η Διοίκηση της Ροδούλα λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας προς τους εργαζομένους. Η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της Ροδούλα, καθώς η υλοποίηση επιχειρηματικών στόχων, η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και η συνεχής ανάπτυξη της Ροδούλα εξαρτάται από τους ανθρώπους της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Διοίκηση της Ροδούλα:

 • Δεσμεύεται στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση.
 • Προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, σε όλες τις περιοχές της δραστηριοποίησης της Ροδούλα, υιοθετώντας πρακτικές πρόσληψης απόλυτα σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κριτήρια και προϋποθέσεις. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στις ικανότητες, το μορφωτικό επίπεδο και τα νόμιμα ηλικιακά όρια απασχόλησης κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από το φύλο, την υπηκοότητα, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την καταγωγή ή τη σωματική ικανότητα.
 • Παρέχει χώρους εργασίας που ενθαρρύνουν την διαφορετικότητα και την ομαδικότητα και επιτυγχάνει την υπεροχή μέσω προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπων με γνώσεις και αξίες.
 • Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί εργασίας και λογιστικής καθώς και με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Κάθε χρόνο επενδύει σημαντικό μέρος του εισοδήματός του σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτελούν νέα βάση και νέες προοπτικές για όλους τους εργαζομένους. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση αφορά όλα τα επίπεδα και όλες τις μονάδες εντός της εταιρείας.
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το νόμο για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Ροδούλα.
 • Διασφαλίζει ένα ασφαλές, υγιές και καλά δομημένο περιβάλλον εργασίας με εγκαταστάσεις φιλικές προς τους εργαζομένους, παρέχοντας όλα τα μέσα προστασίας.

Για τους σκοπούς αυτούς, η Ροδούλα έχει ενσωματώσει στις πρακτικές της μεθόδους και συστήματα για την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, εξασφαλίζοντας έτσι τις συνθήκες για τη συνεχή ανάπτυξη των υπαλλήλων της, την ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης και σκέψης και την εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών τους φιλοδοξιών.

Ο ρόλος των Διευθυντικών Στελεχών

Ο ρόλος της ομάδας των Διευθυντικών Στελεχών της Ροδούλα (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές των Τμημάτων) είναι το κλειδί στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ακεραιότητα, τη συλλογική εργασία και την εμπιστοσύνη. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Ροδούλα, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Τμημάτων, όπου κρίνεται αναγκαίο, μεριμνά για τη δρομολόγηση μιας ορθής εταιρικής και ατομικής συμπεριφοράς σε όλη τη Ροδούλα.

Ειδικότερα, ο ρόλος των Στελεχών επικεντρώνεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Εξασφάλιση ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι διαθέσιμος και κατανοητός σε όλους τους εργαζομένους των Διευθύνσεών τους.
 • Να προάγουν με το προσωπικό τους παράδειγμα, τα πρότυπα και τις συμπεριφορές που περιγράφονται στον Κώδικα.
 • Εξασφάλιση ότι οι υπάλληλοι των τμημάτων τους έχουν λάβει, όπου απαιτείται, κατάλληλη εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να συμμορφωθούν με τον Κώδικα Δεοντολογίας.
 • Να δημιουργούν ένα ανοικτό περιβάλλον στην κατάθεση προβληματισμών αλλά και την παροχή βοήθειας και στήριξης του προσωπικού για την αποτελεσματική ανάδειξη των ζητημάτων συμμόρφωσης με τον Κώδικα.

Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς

Επιχειρηματική Ηθική

Το ήθος μιας επιχείρησης αποτελείται κυρίως από έννοιες όπως η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η υπευθυνότητα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτές οι έννοιες. Χώρος εργασίας κατά των διακρίσεων και χωρίς παρενοχλήσεις

Η ΡΟΔΟΥΛΑ προσπαθεί να διατηρήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει σε όλα τα άτομα που εργάζονται για αυτήν να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την ηλικία, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνικότητα ή την υπηκοότητα. Η ΡΟΔΟΥΛΑ θεωρεί ότι όλες οι συμπεριφορές που υπονομεύουν τη διατήρηση αυτού του είδους εργασιακού περιβάλλοντος εισάγουν διακρίσεις. Επιπλέον, η ΡΟΔΟΥΛΑ δεσμεύεται να εξαλείψει κάθε μορφή εκφοβισμού ή παρενόχλησης στην εργασία. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εργάζονται ή έχουν με άλλο τρόπο σχέση με τη ΡΟΔΟΥΛΑ με προσοχή και σεβασμό. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να απέχουν από κάθε μορφή εκφοβισμού, παρενόχλησης ή συμπεριφοράς διακρίσεων. Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος αντιληφθεί οποιαδήποτε συμπεριφορά άλλου ατόμου που εργάζεται για τη ΡΟΔΟΥΛΑ που παραβιάζει αυτήν την αρχή, υποχρεούται να αναφέρει αυτήν τη συμπεριφορά στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Η επιχειρηματική ηθική δεν περιορίζεται απλώς στην τήρηση των νομικών, ρυθμιστικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών προτύπων. Αντιθέτως αντιπροσωπεύει -πρώτα και κύρια- την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με πνεύμα δικαιοσύνης, ακεραιότητας, ειλικρίνειας και σεβασμού.
 • Η επιχειρηματική ηθική συνιστά προαπαιτούμενο για μια σύγχρονη εταιρεία υψηλών επιδόσεων όπως η Ροδούλα. Η συμβολή των εργαζομένων στην οικοδόμηση ενός κλίματος μέσα στο οποίο εκτιμούν, κατανοούν και μοιράζονται συγκεκριμένες κοινές αξίες, προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στην Ροδούλα και συμβάλλει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης και βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις

Βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για την Ροδούλα είναι η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, ώστε η επιχειρηματική της δραστηριότητα να υλοποιείται σε πλήρη αρμονία, συμμόρφωση και τήρηση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας που τη διέπουν σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησης της.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Κάθε παραβίαση του νόμου εκθέτει την Ροδούλα σε κινδύνους, των οποίων η έκταση και ο αντίκτυπος, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, μπορεί να επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες.
 • Η Ροδούλα θεωρεί αυτονόητη την συμμετοχή των εργαζομένων της, σε όποια βαθμίδα ιεραρχίας και αν βρίσκονται, στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του νόμου αλλά και στην τήρηση των υποστηρικτικών διαδικασιών που θεσπίζονται είτε από την Ροδούλα είτε από τις θυγατρικές της εταιρείες προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύγκρουση συμφερόντων

Η σύγκρουση συμφερόντων περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου τα άτομα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των απαιτήσεων της θέσης τους και των ιδιωτικών τους συμφερόντων.

Κατά την έννοια αυτή, όλοι οι υπάλληλοι της Ροδούλα -δηλαδή Διευθυντικά και μη στελέχη, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικό και εργατικό προσωπικό- απαιτείται να αποφεύγουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επιδίωξη ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών και οι οποίες είναι δεν συνάδουν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην Ροδούλα.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη χρήση της θέσης τους προς όφελος των συγγενικών προσώπων ή στενών συνεργατών τους.
 • πρέπει να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τα δώρα ή άλλα ωφελήματα που τους προσφέρονται από άτομα που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ροδούλα και να μην αποδέχονται αντικείμενα ή άλλα δώρα σημαντικής αξίας που τους προσφέρονται με σκοπό να επηρεάσουν την κρίση τους.
 • θα πρέπει να ενημερώνουν το Διευθυντή τους ή την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας τους εφόσον σκέφτονται δεύτερη απασχόληση ή να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ενός ανταγωνιστή ή ενός εταίρου του.

Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων

Οι Γενικοί Διευθυντές και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της καθιέρωσης και της διαχείρισης των κατάλληλων πολιτικών για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Ροδούλα.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • πρέπει να προστατεύουν την ιδιοκτησία της Ροδούλα, τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και τους πάσης φύσεως πόρους, να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στη χρήση τους, η οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εργασίας και να λαμβάνουν κάθε δυνατή μέριμνα για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών, καταστροφής ή κλοπής αυτών.
 • Οι οδηγοί εταιρικών οχημάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε περίπτωση παράβασής του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση περιουσιακών στοιχείων της Ροδούλα. Σε περίπτωση λαθρεμπορίας αγαθών, η Ροδούλα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο που έχει διαπράξει το αδίκημα και να καταθέσει καταγγελία κατά του υπαλλήλου χωρίς να καταβάλλει την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

Ακεραιότητα των οικονομικών στοιχείων

Η Ροδούλα εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα για την ακριβή, ορθή και πλήρη τήρηση των οικονομικών της στοιχείων και εκθέσεων και επιδιώκει και διασφαλίζει τη διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές της αναφορές. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Τα λογιστικά αρχεία και τα υποστηρικτικά έγγραφα της Ροδούλα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περιγράφουν και να αντικατοπτρίζουν την πραγματική φύση των συναλλαγών της, καθώς και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
 • Η ορθή και ακριβής τήρηση αρχείων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ομαλή λειτουργία της Ροδούλα. Στα αρχεία τηρούνται και φυλάσσονται όλες οι πληροφορίες που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Ροδούλα. Όλα τα αρχεία και τα της Ροδούλα πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να αποδεικνύεται η εγκυρότητα, η ακρίβεια, η πληρότητα και η αποδοτικότητα των συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί. Όσοι εργαζόμενοι, λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας τους, τηρούν αρχεία, οφείλουν να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.
 • Η συνεργασία με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές πρέπει να είναι άρτια και αποτελεσματική. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Ροδούλα οφείλουν, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να διαβιβάζουν στους ελεγκτές ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με τα δημοσιονομικά της Ροδούλα, ώστε να παρουσιάζεται ακριβής και ολοκληρωμένη απεικόνιση της Ροδούλα, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών και δέσμευση για προστασία της ιδιωτικής ζωής

Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα είναι πληροφορίες που δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και πελατών/συνεργατών, πλάνα για εξαγορές / συγχωνεύσεις και σημαντικές διοικητικές αλλαγές ή εν γένει πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη και στρατηγική της Ροδούλα. Επίσης, αφορούν σε στοιχεία που έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα ή με ευρεσιτεχνίες της Ροδούλα, την επιχειρηματική έρευνα, σχέδια για νέα προϊόντα, στρατηγικούς στόχους, οποιαδήποτε μη δημοσιευμένα χρηματοοικονομικά ή μη δεδομένα, πληροφορίες τιμολόγησης, καταλόγους προμηθευτών, όπως και στοιχεία σχετικά με απαιτήσεις και επιχειρηματικές επιλογές.

Επιπλέον, στη Ροδούλα αναγνωρίζουμε τη σημασία και είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στην προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με όλα τα άτομα με τα οποία αλληλοεπιδρούμε, συμμορφούμενοι με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ροδούλα. Για το σκοπό αυτό, προστατεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών και των συμβούλων μας με την εφαρμογή όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέσων για την πρόληψη μιας τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις τους με τρίτους, δεν πρέπει να αποκαλύπτουν ή να καθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσιμες πληροφορίες που ανήκουν στην Ροδούλα οι οποίες είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες.
 • πρέπει να διαφυλάττουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες της Ροδούλα, ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που περιήλθαν σε γνώση τους και να μην τις γνωστοποιούν σε άτομα εκτός της Ροδούλα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με την Ροδούλα καθώς και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών προς τρίτους απαιτείται από το νόμο ή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών. Οι περιορισμοί στην κοινή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών ισχύουν μέχρις ότου οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό με άλλο τρόπο.
 • σε περίπτωση που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα άλλων εργαζομένων, μελών του Δ.Σ., προμηθευτών, συνεργατών ή πελατών, κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την απασχόληση, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων (π.χ. αναφορά κάθε παραβίασης του απορρήτου, αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αποθήκευση ή/και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων με ασφαλή τρόπο κλπ.).

Θεμιτός ανταγωνισμός

Η Ροδούλα δεσμεύεται ότι οι δραστηριότητές της διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται.

Οι εργαζόμενοι της Ροδούλα, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, που εμπλέκονται στις εμπορικές δραστηριότητες, πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Οποιεσδήποτε συγκρίσεις πραγματοποιούνται ανάμεσα σε προϊόντα της Ροδούλα και σε αυτά των ανταγωνιστών της θα πρέπει είναι ακριβείς και τεκμηριωμένες.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε αθέμιτο μέσο κατά των ανταγωνιστών της Ροδούλα, μέσω χειραγώγησης, συγκάλυψης, κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, εσφαλμένης παρουσίασης σημαντικών στοιχείων ή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης και πραγματοποίησης αθέμιτων συναλλαγών.
 • Οφείλουν να διεξάγουν δίκαιες συναλλαγές με πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές και να συμπεριφέρονται αξιοκρατικά και πάντα με γνώμονα τους κανόνες και τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού.
 • Οι παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού εκθέτουν τη Ροδούλα σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και πλήττουν τη φήμη της, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη Ροδούλα συνολικά.

Σχέσεις με τους προμηθευτές μας

Η Ροδούλα παρέχει σε όλους τους υφιστάμενους ή υποψήφιους προμηθευτές της ισότιμες ευκαιρίες και απαιτεί από τους προμηθευτές της να εφαρμόσουν τα ίδια πρότυπα ακεραιότητας. Οι αποφάσεις της Ροδούλα, σε επίπεδο συνεργασιών, βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως: η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαίτερα με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, η ύπαρξη κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Ροδούλα, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Στόχος είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και αδιάλειπτων πηγών εφοδιασμού μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία συμβάλλει στην προστασία της φήμης της Ροδούλα.
 • Η Ροδούλα θα διακόψει οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με έναν προμηθευτή ή εργολάβο, ο οποίος διαπιστώνεται ότι εφαρμόζει παράνομες πρακτικές και αντιβαίνει στον παρόντα Κώδικα.

Σχέσεις με τους καταναλωτές

Οι σχέσεις της Ροδούλα με τους πελάτες της πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους για την ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας. Δημιουργούμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών μας για μια ισορροπημένη διατροφή. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς προστιθέμενη αξία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν φροντίζουμε και καλύπτουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πελατών μας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι πελάτες μας προσδοκούν από εμάς να παραδώσουμε νέα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης της Ροδούλας και, κατ’ επέκταση, όλων των εργαζομένων της.
 • Οι αποφάσεις που ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας και να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα των προϊόντων και τη φήμη της Ροδούλα δεν επιτρέπονται .
 • Οφείλουν μεταχειρίζονται τους πελάτες /υποψήφιους πελάτες κατά ηθικό και δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους (για παράδειγμα: παρουσίαση των χαρακτηριστικών ή/και της συσκευασίας των προϊόντων με ειλικρίνεια, αποφυγή οποιωνδήποτε αθέμιτων ή παραπλανητικών μεθόδων, επικοινωνία με ξεκάθαρο τρόπο των προγραμμάτων πωλήσεων της Ροδούλα, εφόσον υπάρχουν, παροχή ακριβώς αυτού που πραγματικά χρειάζεται ο πελάτης, αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ανεξαρτήτως φύλου/εθνικότητας/περιοχής).
 • Ο σεβασμός μας προς τους πελάτες μας αντικατοπτρίζεται επίσης από τις πρακτικές της Ροδούλα όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, η συλλογή προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ή σε πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς και με ελεύθερη συναίνεση του πελάτη. Η δημοσιοποίηση, η παροχή ή η χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άλλους από εκείνους που καθορίζονται από την Ροδούλα δεν επιτρέπεται, εκτός εάν ο πελάτης έχει δώσει ελεύθερα την συγκατάθεσή του κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής του ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Διασφάλιση Ποιότητας

Προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με τέτοια εμπορική ανάπτυξη δεν θα μπορούσαν να παραχθούν τυχαία. Χρησιμοποιούμε τα πιο αγνά συστατικά και δημιουργούμε αυθεντικές συνταγές που διακρίνονται στις αγορές.

Κύριος στόχος είναι να υπάρχουν σταθερές συνεργασίες με γνωστούς Οίκους που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα παραγωγής. Όλα τα προϊόντα μας περνούν από τη διαδικασία κατάψυξης σοκ (shock freeze process) που διατηρεί τα αρχικά χαρακτηριστικά του προϊόντος αμετάβλητα. Επιπλέον, η Ροδούλα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα τροφίμων και ασφάλειας και έχει αποκτήσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών ISO, IFS και BRC. Λόγω των διεθνών δραστηριοτήτων της είναι πιστοποιημένη επιπλέον με τα πιστοποιητικά Halal και Kosher.

Το σύστημα ανιχνευσιμότητας της εταιρείας καθιστά εφικτό για την εταιρεία να έχει τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού της και να εξασφαλίζει την παράδοση υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον τελικό παραλήπτη.

 

 

Επικοινωνίες με Κυβερνητικές Αρχές και σχέσεις με τα ΜΜΕ

Η συνεργασία και οι επικοινωνίες με τις Κυβερνητικές Αρχές διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Όλοι οι εργαζόμενοι ή οι επιχειρηματικοί εταίροι που, λόγω της φύσης της εργασίας τους, επικοινωνούν με τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς της βιομηχανίας και τους Κυβερνητικούς αξιωματούχους, θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες του Νομικού Συμβούλου και του Διευθυντή του Τμήματος
 • Η δωροδοκία δημόσιων ή Κυβερνητικών αξιωματούχων και η επέκταση σε αυτούς οποιασδήποτε μορφής προσωπικής διευκόλυνσης απαγορεύονται αυστηρά.

Δεδομένου ότι η φήμη της Ροδούλα εξαρτάται επίσης από τη δημιουργία και την επιλογή κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας, όλες οι δραστηριότητες επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιούνται μετά από κατάλληλες οδηγίες που παρέχονται από το αρμόδιο Τμήμα.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Η επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι ευθύνη συγκεκριμένων ατόμων που η Ροδούλα έχει εξουσιοδοτήσει ρητά για το σκοπό αυτό.
 • Σε περιπτώσεις που λαμβάνουν ερωτήσεις πάνω σε εταιρικά θέματα στα οποία δεν έχουν ρητά εξουσιοδοτηθεί να απαντήσουν, θα πρέπει να τις διαβιβάσουν στο αρμόδιο Τμήμα.

Ενίσχυση της Διαφάνειας

Η συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι υποχρεωτική. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις δεν πρέπει να επηρεάζονται από ιδιωτικά συμφέροντα ή προσωπικά οφέλη ή διαφθορά (ο όρος “διαφθορά” αναφέρεται γενικά στην απόκτηση ή στην προσπάθεια απόκτησης προσωπικών ή επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων μέσω ακατάλληλων ή παράνομων μέσων). Η διαφθορά μπορεί να αναφέρεται σε πληρωμές ή στην ανταλλαγή οποιουδήποτε πολύτιμου αντικειμένου και περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δωροδοκία, εκβιασμούς και παράνομες προμήθειες.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Τα Διευθυντικά στελέχη της Ροδούλα δεσμεύονται για την τήρηση της διαφάνειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των χρηματοοικονομικών αναφορών της Ροδούλα. Απαγορεύει επίσης η προσφορά ή η λήψη οποιωνδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών, προς/από οποιονδήποτε δημόσιο ή Κυβερνητικό αξιωματούχο ή η διεξαγωγή παρόμοιων συναλλαγών οποιουδήποτε τύπου με τέτοια πρόσωπα.
 • Οι εργαζόμενοι ή οι επιχειρηματικοί εταίροι της Ροδούλα δεν επιτρέπεται να προσφέρουν ή να λαμβάνουν, είτε οι ίδιοι είτε τα μέλη της οικογένειάς τους, δώρα, εκπτώσεις, αμοιβές, παροχές ή άλλα ανταλλάγματα (οικονομικής ή φύσεως ή μη) σε/από πελάτες της εταιρείας, προμηθευτές, δημόσιους ή άλλους φορείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι της Ροδούλα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτές είναι αποδεκτές στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τέτοιες παροχές θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επαγγελματικούς σκοπούς, να περιορίζονται στο προσήκον μέτρο και να λαμβάνεται κάθε μέριμνα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της επιχειρηματικής σχέσης, την αποφυγή δημιουργίας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων ή δημιουργίας συνθηκών που μπορεί να ερμηνευθούν ως δωροδοκία.
 • Πολιτική της Ροδούλα είναι να μην γίνονται οποιεσδήποτε δωρεές σε πολιτικούς σχηματισμούς ή σε συσχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα. Επιπλέον, απαγορεύεται σε όλους τους εργαζομένους ή συνεργάτες να εκπροσωπούν την Ροδούλα ενεργώντας εξ ονόματός της, σε οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν στην ιδιωτική τους ζωή.
 • Κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης της Ροδούλα είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διαφάνειας των ενεργειών του. Η διάπραξη αδικημάτων σχετικών με διαφθορά ή δωροδοκία από εργαζόμενο ή συνεργάτη συνεπάγεται όλες τις νομικές συνέπειες και μπορεί να οδηγήσει σε άμεση λύση της συμβατικής σχέσης του με την Ροδούλα.

Υγεία & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ροδούλα θεωρείται ύψιστης προτεραιότητας. Ο στόχος του μηδενικού δείκτη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο του είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων

Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της Ροδούλα διεξάγονται σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις καθώς και με τα εταιρικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές στην υγεία και την ασφάλεια. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη όλα τα εύλογα και πρακτικά μέτρα που εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον κατ’ ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας τους στο χώρο εργασίας τους, στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται κατά τα εργασιακά τους καθήκοντα και στο μέτρο των γνώσεων, των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.
 • Οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια των συναδέλφων τους και των επισκεπτών στους χώρους εργασίας τους.
 • Καλούνται να αναφέρουν τις ανησυχίες τους και να εντοπίζουν τους τομείς της εργασίας τους (όπως επισφαλείς συνθήκες εργασίας και συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης της βίας στο χώρο εργασίας) που χρήζουν βελτίωσης όσον αφορά τα θέματα αυτά, συμβάλλοντας έτσι διαρκώς στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός καλύτερου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.
 • Απαγορεύεται να εργάζονται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.

Μέτρα Προστασίας από τον COVID-19

Η Ροδούλα ςς μια εταιρία παραγωγής τροφίμων με προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης θέλει να ενημερώσει τους συνεργάτες της και τους καταναλωτές της ότι έχει λάβει δρακόντεια μέτρα προστασίας τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της όσο και για την παραγωγή ενός ασφαλούς τελικού προϊόντος. Οι χειριστές τροφίμων της εταιρίας είναι ήδη εκπαιδευμένοι όσον αφορά την ατομική υγιεινή και τον σωστό χειρισμό τροφίμων. Επιπλέον, έχουν ενταθεί κατά την διάρκεια της μέρας οι απολυμάνσεις στον χώρο παραγωγής. Επίσης, διαμορφώθηκαν διαφορετικά οι βάρδιες του προσωπικού ώστε να μην επιφορτίζονται τα εργοστάσια και να κρατούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας που κάνουν «παραλαβές και παραδόσεις» φοράνε μάσκες και γάντια, έχουν διαθέσιμα αντισηπτικά υγρά και περιμένουν πάντα σε ανοιχτούς χώρους. Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται κάνεις στους χώρους των εργοστασίων πέραν του προσωπικού. Επίσης οι διανομείς που μεταφέρουν τα προϊόντα Ροδούλα σε όλο το κόσμο, έχουν την οδηγία να εισέρχονται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους των εγκαταστάσεων.

Όποιος δεν αισθάνεται καλά δεν έρχεται στην εργασία ακολουθώντας μια υπεύθυνη στάση προς τον εαυτό του αλλά και προς τρίτους, “μένουμε σπίτι». Οποίος έχει ταξιδέψει μπαίνει σε καραντίνα 14 ημέρων. Τα τμήματα που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως δεν έρχονται στα εργοστάσια έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μεταφοράς και διασποράς του ιού τόσο εσωτερικά όσο και στους οικείους μας.

Εκτός από την ενημέρωση που έχει γίνει στο προσωπικό από τους Υπευθύνους των τμημάτων για τα extra μέτρα προστασίας, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ έχουν αναρτηθεί και σε κεντρικά σημεία όλων των εγκαταστάσεων για να είναι διαθέσιμες σε όλο το προσωπικό και έχουν διανεμηθεί έντυπα φυλλάδια οδηγιών.

Έχει δημιουργηθεί “Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης COVID-19” η οποία ενημερώνεται συνεχώς για εξελίξεις και οδηγίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και δίνει αντίστοιχα οδηγίες σε όλο το προσωπικό της εταιρίας.

Η Ροδούλα και οι άνθρωποι της συνεχίζουν να παράγουν και να διανέμουν τα λαχταριστά της προϊόντα σε όλο το κόσμο. Θα καταβάλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Είναι μια δύσκολη ώρα για όλους και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

Προστασία του Περιβάλλοντος

Η επιχειρηματική στρατηγική της Ροδούλα συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ροδούλα εφαρμόζει συστηματικά πρακτικές προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Όπως και με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η πρόθεση και ο στόχος της Ροδούλα είναι οι διαδικασίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της να έχουν τις ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνεπώς,  η συνετή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ροδούλα.

Στήριξη της Κοινωνίας

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η ιστορία της Ροδούλα έχει συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για μια διαρκώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι οποίες, στο σύνολό τους, συνεπάγονται τη δέσμευση της Ροδούλα να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών μέσα από διαδικασίες ανοικτού κοινωνικού διαλόγου που εφαρμόζει και να χτίζει συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, η Ροδούλα έχει έντονη κοινωνική συμβολή και προωθεί τον εθελοντισμό στο δίκτυό της μέσω της ιδέας της κοινωνικής προσφοράς. Ειδικότερα, η Ροδούλα ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να συμμετάσχουν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις της Ροδούλα και/ή των θυγατρικών της όπου εργάζονται, μέσω των οποίων μπορούν να βοηθήσουν ενεργά σε συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων παιδιών και νέων, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες, προσφύγων ή επαναπατριζόμενων προσφύγων, γηγενών πληθυσμών και εθνικών μειονοτήτων).

Πέραν της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται, η Ροδούλα, στηρίζει συνειδητά και ενεργά την ισορροπημένη και ποικίλη ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που:

 • βοηθούν στην ανάπτυξη των τοπικών υποδομών,
 • προστατεύουν το περιβάλλον,
 • ενισχύουν την απασχόληση,
 • συμβάλλουν στη άμβλυνση των συνεπειών της φτώχειας, και
 • προωθούν τον πολιτισμό και στηρίζουν την εκπαίδευση.

Τήρηση του Κώδικα

Οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Τμήματος/Υπηρεσιών έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση του Κώδικα. Εάν ένα Διευθυντικό Στέλεχος γνωρίζει ότι κάποιος εργαζόμενος προτίθεται να προβεί σε μια πράξη απαγορευμένη από τον Κώδικα και δεν λάβει κανένα μέτρο για την αποφυγή της, το Διευθυντικό Στέλεχος θεωρείται εξίσου υπεύθυνο με τον εργαζόμενο.

Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων:

 • Να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να αναζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του.
 • Να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές του Κώδικα και μπορεί να βλάψει τη φήμη της Ροδούλα.
 • Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και κατά τις συναλλαγές τους με τρίτους να θέτουν υπόψη τους τον Κώδικα και να τούς υποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτού, αν απαιτηθεί.
 • Να συμβουλεύονται τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή τους, αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν κάποια από τις δραστηριότητές τους μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση του Κώδικα.
 • Η άγνοια των διατάξεων του Κώδικα εκ μέρους του εργαζομένου δεν συγχωρείται και δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτές.

Αναφορά παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας

Η Ροδούλα αναμένει από τους εργαζομένους της να αναφέρουν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, όταν τις αντιλαμβάνονται ή όταν αυτές τίθενται υπόψη τους. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στη Ροδούλα να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει το ζήτημα ιδανικά, προτού τραπεί σε παραβίαση του νόμου ή σε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας ή οδηγήσει στη διακινδύνευση της φήμης της Ροδούλα. Σε περιπτώσεις που αφορούν παραβιάσεις του Κώδικα, τα αρμόδια τμήματα διερευνούν διεξοδικά τις σχετικές αναφορές, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των σχετικών πληροφοριών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.
 • Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντίκτυπου στην εταιρεία όπου εργάζονται και κατ’ επέκταση ολόκληρης της Ροδούλα, ενώ παράλληλα στηρίζεται η κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας.
 • Η επώνυμη αναφορά μιας παραβίασης είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εργαζόμενο για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς.
 • Τα διευθυντικά στελέχη της Ροδούλα διασφαλίζουν ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά.
 • Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα.
 • Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές στην περίπτωση που επιθυμούν να ζητήσουν μία συμβουλή ή να εγείρουν ένα σχετικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:
 • Τον Προϊστάμενό τους,
 • Τον Διευθυντή τους,
 • Το Νομικό Σύμβουλο της Ροδούλα.
 • Περιπτώσεις παραβίασης του Κώδικα μπορούν επίσης να αναφέρονται: τηλεφωνικώς, με fax ή ταχυδρομικώς, καθώς επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επώνυμα ή και ανώνυμα).

Παραβίαση του Κώδικα

Η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Νομικό Σύμβουλο της Ροδούλα.

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα θεωρείται παράπτωμα και, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορεί να υποβάλει τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο, ανεξαρτήτων ιεραρχικής βαθμίδας κα ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σε πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της απασχόλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες της Ροδούλα.